Definició

El triangle extangencial d'\(ABC\) és el triangle \(A'B'C'\) format per aquelles tangents exteriors comunes a les circumferències exinscrites que no corresponen a les prolongacions dels costats.

Resultats