Definició

Siguin \(ABC\) un triangle, \(A'\), \(B'\) i \(C'\) els punts mitjans dels arcs de la circumferència circumscrita entre \(BC , AC , AB\) respectivament. Siguin \(A'' , B'' , C''\) els punts simètrics de \(A' , B' , C'\) respecte \(BC , AC , AB\) respectivament. El triangle \(A''B''C''\) s'anomena triangle de Fuhrmann d'\(ABC\).

Resultats

Definició??: El circumcercle del triangle de Fuhrmann s'anomena circumferència de Fuhrmann i les rectes A'A'', B'B'', C'C'' es tallen en el circumcentre P del triangle ABC.

L'ortocentre del triangle de Fuhrmann del triangle ABC és l'incentre I d'ABC.