Teorema Tales.01

Teorema de Tales

Siguin r i s dues rectes concurrents en un punt O. Siguin A, B i C tres punts de r i A', B' i C' tres punts de s. Aleshores:

\(\frac{AB}{BC}=\frac{A'B'}{B'C'}\) si i només si \(\overline{AA'},\overline{BB'},\overline{CC'}\) són paral·leles

Demostració Tales.01