Definició

Siguin \(ABC\) un triangle i \(r\) la recta de l'infinit. La conjugació isotòmica de \(r\) respecte \(ABC\), que per la proposició P0070 és una el·lipse circumscrita a \(ABC\), s'anomena circumel·lipse de Steiner.

Resultats