Definició

Siguin ABC un triangle, F el seu 1r punt de Fermat i I el seu 1r punt isodinàmic. L'el·lipse inscrita a ABC de focus F s'anomena el·lipse de Simmons.

Nota: Tenint en compte la construcció CC04, la proposició P0101 i el fet que el 1r punt isodinàmic és el conjugat isogonal del 1r punt de Fermat, I és l'altre focus de l'el·lipse de Simmons.