Utilitza el punt lliscant de l'esquerra per variar el pendent m de la funció lineal que es representa a la dreta.

  • Per quins valors de m la funció és creixent i per quins decreixent?
  • Per quin valor de m la funció creix més ràpidament i per quin creix més lentament?
  • Quines conclusions pots treure dels resultats anteriors?