Utilitza el punt lliscant de l'esquerra per variar la constant de proporcionalitat k de la funció de proporcionalitat inversa que es representa a la dreta.

  • Per quins valors de k la funció és creixent i per quins és decreixent?
  • La funció de proporcionalitat inversa, talla els eixos de coordenades?
  • En quins quadrants es troba la gràfica d'una funció de proporcionalitat inversa si k > 0? I si k < 0?