En la figura interactiva següent es mostren les dades corresponents a una variable estadística contínua. A les columnes A i B es mostren els extrems de cadascuna de les classes i en la columna C es mostren les freqüències absolutes. La cel·la B1=0 és fixa per poder generar correctament els diagrames.

Per dibuixar l'histograma escriu Histograma[B1:B15,C2:C15] a la línia d'entrada.

Per representar el polígon de freqüències escriu PolígonDeFreqüències[B1:B15,C2:C15] a la línia d'entrada.

A continuació et proposem diverses taules perquè modifiquis les dades a la figura anterior i observis com es construeix un histograma i el seu polígon de freqüències quan les classes no són totes de la mateixa amplitud

Exercici 1

Elimina totes les dades del full de càlcul i introdueix les següents:

02016
20305
305019
50603
608033
8013030
1301401

Per dibuixar l'histograma escriu Histograma[B1:B8,C2:C8] a la línia d'entrada.

Per representar el polígon de freqüències escriu PolígonDeFreqüències[B1:B8,C2:C8] a la línia d'entrada.

Observa com ha canviat l'histograma i el polígon de freqüències.

Exercici 2

Prem a la icona superior dreta de la figura per inicialitzar l'aplicació. Elabora un histograma amb aquestes dades però utilitzant les classes següents:

  • [0,20)
  • [20,40)
  • [40,70)
  • [70,110)
  • [110,130)
  • [130,140)

Per dibuixar l'histograma escriu Histograma[B1:B7,C2:C7] a la línia d'entrada.

Per representar el polígon de freqüències escriu PolígonDeFreqüències[B1:B7,C2:C7] a la línia d'entrada.