Donades la hipotenusa i un catet

Donats els dos catets

Donats un catet i un angle

Donats la hipotenusa i un angle