Donat el sinus o la cosecant d'un angle, calculem la resta de les seves raons trigonomètriques.