{tab=Monomis}

Definició: Anomenem monomi (mono vol dir un) qualsevol expressió algebraica formada per la multiplicació d'un nombre real i d'una variable (o indeterminada) elevada a un exponent natural o zero. El nombre s'anomena coeficient i la indeterminada elevada a l'exponent s'anomena part literal. Anomenem grau del monomi l'exponent de la variable.

Exemple: 7x 4 és un monomi de coeficient 7, part literal x 4 i grau 4.

Nota: qualsevol nombre real a no nul és un monomi de grau zero ja que

a = a x 0

El zero, per conveni, és un monomi sense grau.

Completa la taula següent i comprova els resultats: