{tab=Polinomis}

Definició: Un binomi és la suma de dos monomis de graus diferents, per exemple 3 x 4 - 4 x 2

Un trinomi és la suma de tres monomisde graus diferents, per exemple 5 z 6 + 3 z 4 - 5 z 2

Anomenem polinomi tota expressió que resulta de sumar un conjunt de monomis de graus diferents.

Anomenem grau d'un polinomi el més gran dels graus de cadascun dels seus monomis.

Anomenem terme independent d'un polinomi el monomi de grau zero. El número 0 considerat com a polinomi, diem (per conveni) que no té grau.

Exemple: 4 x 5 + 3 x 4 - 3 x 2 + 2 x + 7 és un polinomi de cinquè grau i el terme independent és 7.

Nota: Els polinomis els escriurem ordenadament pels graus dels monomis (de major a menor). Així, tot polinomi és de la forma:

P ( x ) = a n x n + a n - 1 x n - 1 + ... + a 1 x + a 0