Definició

Definició: Donats dos vectors u = (u1,u2) i v = (v1, v2) del pla, definim el seu producte escalar com:

u·v = (u1,u2) · (v1,v2) = u1·v1+ u2·v2

Propietats: El producte escalar satisfà les propietats següents:

  1. Conmutativa: u · v = v · u
  2. Distributiva: u· (v + w) = u · v + u · w
  3. Asociativa: a (u · v) = (au) · v
  4. Definida positiva: u · u > 0 (si u no es 0)