Definició: Siguin \(\overrightarrow{u}\) i \(\overrightarrow{v}\) dos vectors fixes. Diem que \(\overrightarrow{u}\) i \(\overrightarrow{v}\) són equipol·lents si, i només si, tenen els mateixos components.

Exemple: \(A(1,3)\), \(B(4,8)\), \(C(-4,-1)\) i \(D(-1,4)\). Els vectors \(\overrightarrow{AB}\) i \(\overrightarrow{CD}\) són equipol·lents ja que:

\(\overrightarrow{AB} = B - A = (4,8) - (1,3) = (3,5)\)
\(\overrightarrow{CD} = D - C = (-1,4) - (-4,-1) = (3,5)\)

Nota: Podeu observar en la figura que dos vectors equipol·lents tenen la mateixa direcció, el mateix sentit i la mateixa longitud.

Pots moure els puntos A, B, C i observaràs com els dos vectors \(\overrightarrow{AB}\) i \(\overrightarrow{CD}\) són equipol·lents.